Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký Thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở Kế hoạch đầu tư đối với Chi nhánh, văn phòng đại diện - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký Thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở Kế hoạch đầu tư đối với Chi nhánh, văn phòng đại diện - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-078383-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế và 10 ngày đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại các Chi cục thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng