Thủ tục hành chính: Đăng ký thực hiện khuyến mãi - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thực hiện khuyến mãi - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS503
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng