Thủ tục hành chính: Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS340
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Trung tâm Thông tin KH&CN thuộc Sở KH&CN.
Trả kết quả: Văn bản xác nhận đăng ký được trả trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện đến tổ chức.
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng