Thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-225629-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và trả sang ngày hôm sau nếu nộp sau 15h
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận thông tin thế chấp trên giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng