Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-060391-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Doanh nghiệp và hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Doanh nghiệp và hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng