Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ đã được cấp - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ đã được cấp - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-117970-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng