Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-121643-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng