Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi chuyển trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi chuyển trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-068661-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng