Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trường hợp tiếp nhận thành viên mới - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trường hợp tiếp nhận thành viên mới - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148968-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng