Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi tên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi tên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-066813-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Sơn La
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng