Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi tên công ty cổ phần - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-067790-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Sơn La
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng