Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-054580-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tùy theo từng trường hợp cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng