Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-170006-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng