Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-102918-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng tài chính - kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận 1 cửa văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng