Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-117318-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng tài chính - Kế hoạch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch – Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng