Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-277581-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh mới; Giấy chứng nhận đăng ý liên hiệp hợp tác xã mới(đối với các nội dung thay đổi của Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã); Trường hợp nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của Chi nhánh/VPĐD/ĐĐKD thì cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức biết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng