Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát Hợp tác xã (trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề) - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát Hợp tác xã (trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề) - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-103062-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã, phường và các ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng