Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-233869-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng