Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi người đại diện, danh sách ban quản trị, ban kiểm soát của hợp tác xã - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-018824-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận ghi rõ ____________
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng