Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-104854-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp và trả kết quả tại bộ phận "một cửa" của Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng