Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã sang tỉnh khác - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã sang tỉnh khác - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-022402-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế họach TP Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế họach TP Cao Lãnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lập danh mục hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng