Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã phạm vi trong tỉnh - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã phạm vi trong tỉnh - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-099085-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng