Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tư nhân - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-063593-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng