Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh hợp tác xã - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-137059-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng