Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã - Bình Thuận

Thông tin

Số hồ sơ: T-BTN-058837-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bằng bưu điện đến Bộ phận “một cửa”
+ Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng