Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-103224-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng