Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-139673-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng