Thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Điện Biên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Điện Biên

Số hồ sơ: T-DBI-095669-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng