Thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-122321-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành địa phương; Các bộ, ngành trung ương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng