Thủ tục hành chính: Đăng ký tham gia đấu giá tài sản - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tham gia đấu giá tài sản - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-281464-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên lai thu phí tham gia đấu giá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng