Thủ tục hành chính: Đăng ký tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Y tế bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Y tế bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Số hồ sơ: B-BXH-216774-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm Xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua Internet


- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet…
Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ BHXH, thẻ BHYT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng