Thủ tục hành chính: Đăng ký tàu cá tạm thời (Đối với tàu cá nhập khẩu) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tàu cá tạm thời (Đối với tàu cá nhập khẩu) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS242
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tai Chi cục Khi thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng