Thủ tục hành chính: Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-141629-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuỷ sản Tuyên Quang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ sản Tuyên Quang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng