Thủ tục hành chính: Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ/chi nhánh/văn phòng đại diện- Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ/chi nhánh/văn phòng đại diện- Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-261595-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người đăng ký hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Văn phòng Phát triển kinh tế;
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký tạm ngừng kinh doanh; giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động hoặc thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng