Thủ tục hành chính: Đăng ký tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-149546-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng