Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan thực hiện - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan thực hiện - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-026720-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trong trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thời hạn giải quyết việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng