Thủ tục hành chính: Đăng ký sáp nhập, hợp nhất, chia, tách Công ty nhà nước - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký sáp nhập, hợp nhất, chia, tách Công ty nhà nước - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-056250-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng