Thủ tục hành chính: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS279
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ đến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Không quá 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
- Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng