Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hồ sơ: B-BKC-106939-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng