Thủ tục hành chính: Đăng ký quảng cáo sản phẩm phân bón - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký quảng cáo sản phẩm phân bón - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-020730-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học Chất lượng Sản phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng