Thủ tục hành chính: Đăng ký nội quy lao động - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký nội quy lao động - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-033769-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo đăng ký Nội quy lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng