Thủ tục hành chính: Đăng ký nội quy lao động của Doanh nghiệp - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký nội quy lao động của Doanh nghiệp - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-120325-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động thương binh và xã hội.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng