Thủ tục hành chính: Đăng ký nội quy lao động - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký nội quy lao động - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-BS281
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: An toàn lao động
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý Khu kinh tế.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng