Thủ tục hành chính: Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-273145-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu có cấp mới giấy chứng nhận)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày đối với trường hợp xác nhận đối với Giấy chứng nhận đã cấp, không quá 20 ngày đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sang tên hoặc cấp mới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng