Thủ tục hành chính: Đăng ký nhận cha, mẹ (Trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký nhận cha, mẹ (Trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ) - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-084534-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng