Thủ tục hành chính: Đăng ký nhận cha, mẹ, con - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký nhận cha, mẹ, con - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-148959-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã (niêm yết)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tư pháp.
Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp hoặc cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết được kéo dài không quá 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng