Thủ tục hành chính: Đăng ký nhận cha, mẹ, con - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký nhận cha, mẹ, con - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-BS176
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 08 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng