Thủ tục hành chính: Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS369
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện thụ lý hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con.
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng