Thủ tục hành chính: Đăng ký Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-029868-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường, Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng