Thủ tục hành chính: Đăng ký người vào tu - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký người vào tu - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS694
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tổ chức tôn giáo được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo nội dung đã đăng ký.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng